گذر فاز کوانتومی در هسته‌های زوج و فرد با استفاده از مدل جبری سه خوشه‌ای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1229-INC (R1)
نویسندگان
1پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، 51113-14399، تهران، ایران
2گروه فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3گروه فیزیک نظری، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
4سازمان انرژی اتمی.پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای.پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای
چکیده
مدل جبری خوشه‌ای (ACM) بر اساس مدل برهم کنش بوزونی است که برای توصیف حرکت نسبی خوشه با در نظر گرفتن درجات آزادی ارتعاشی و چرخشی بکار می‌رود. در این مقاله، با استفاده از جبر آفین SU(1,1) هامیلتونین مدل جبری خوشه‌ای سه جسمی برای ناحیه گذار U(6)↔O(7) ارائه شده است. ما از این روش برای مطالعۀ ساختار هسته‌های فرد مانند 14N ،13Nو 13C استفاده کردیم. نتایج عددی مربوط به سطوح انرژی، مقدار انتظاری عملکرد عملگر شماره بوزون برحسب تابعی از پارامترهای کنترل این هامیلتون ارائه شده است. تأثیر جفت‌شدگی ذرات فرد به هسته بوزونی زوج-زوج در منطقه گذار و به ویژه در نقطه بحرانی بحث شده است.
مدل جبری خوشه‌ای (ACM) بر اساس مدل برهم کنش بوزونی است که برای توصیف حرکت نسبی خوشه با در نظر گرفتن درجات آزادی ارتعاشی و چرخشی بکار می‌رود. در این مقاله، با استفاده از جبر آفین SU(1,1) هامیلتونین مدل جبری خوشه‌ای سه جسمی برای ناحیه گذار U(6)↔O(7) ارائه شده است. ما از این روش برای مطالعۀ ساختار هسته‌های فرد مانند 14N ،13Nو 13C استفاده کردیم. نتایج عددی مربوط به سطوح انرژی، مقدار انتظاری عملکرد عملگر شماره بوزون برحسب تابعی از پارامترهای کنترل این هامیلتون ارائه شده است. تأثیر جفت‌شدگی ذرات فرد به هسته بوزونی زوج-زوج در منطقه گذار و به ویژه در نقطه بحرانی بحث شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات