ارزیابی نقش متمرکزکننده در نازل پروتون درمانی با استفاده کد شبیه سازی GATE

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1228-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت-ایران
چکیده
پروتون درمانی یکی از روش‌های درمان انواع سرطان به کمک پرتوهای پروتونی است. استفاده از پرتوهای پروتونی به دلیل افزایش دُز در انتهای برد آن است (قله براگ) که معمولا در محل تومور تنظیم می شود. قله براگ یک باریکه پروتونی تک انرژی، برای پوشش کل حجم هدف، باریک است، به منظور ایجاد پوشش عمقی گسترده‌تر، با مدولاسیون چندین پرتو با انرژی‌های متفاوت، می توان ناحیه‌ای پهن‌تر به نام SOBP شکل داد. یکی از روش های موثر در اینباره، بهره گیری از نازل پرتودرمانی و استفاده از چرخ تعدیلگر برد است. در این مطالعه با استفاده از کد شبیه سازی مونت‌کارلو GATE به شبیه‌سازی یک نازل پروتون درمانی شامل المان های متفاوت آن از قبیل چرخ تعدیلگر برد، متمرکز کننده و انواع کولیماتورها پرداخته ایم. در ادامه، با بهینه سازی چرخ تعدیلگر، ارزیابی نقش متمرکزکننده در مسیر عبور یک باریکه پروتونی بر توزیع فضایی دُز جذبی مورد توجه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات