بررسی اثرات ساختار نمونه و هندسه آزمایش بر نتایج روش‌های آنالیز با باریکه یونی: حرکت به سوی تصویربرداری سه بعدی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1227-INC (R1)
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
روش‌های آنالیز با باریکه یونی روش‌هایی با حساسیت زیاد، غیر مخرب و نسبتاً سریع هستند که به ویژه در ترکیب با یکدیگر، قادر به ارائه اطلاعات عنصری و ساختاری نمونه می‌باشند. با این وجود، با توجه به بررسی نمونه‌های با ساختار نایکنواخت و ناهمگن توسط این روش‌ها، جهت‌گیری نمونه نسبت به باریکه فرودی و همچنین هندسه آزمایش نقش زیادی در نتایج اندازه‌گیری‌ها ایفا می‌کنند. معمولاً برجستگی‌ها و لایه‌های خارجی نمونه بر یون‌ها و فوتون‌هایی که از قسمت‌های عمقی‌تر نمونه می‌آیند تأثیر گذار هستند. در این کار تحقیقاتی اثرات ساختار نمونه و هندسه آزمایش بر نتایج آنالیز STIM و micro-PIXE روی نمونه‌های با ساختار دو بعدی و سه‌بعدی بررسی می‌شود. در ادامه تصویربرداری سه بعدی به عنوان راهکاری جهت در نظر گرفتن اثرات ساختار و هندسه آزمایش بر نتایج روش‌های آنالیز با باریکه یونی، مطرح می‌شود. همچنین نتایج تلاش‌های صورت گرفته در آزمایشگاه جهت بهره‌برداری از امکان تصویربرداری سه‌بعدی از نمونه‌ها به اختصار ارائه می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات