افزایش شار نوترون در قلب راکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد تست سوخت هسته‌ای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1226-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای
چکیده
به دنبال دستیابی صنعت هسته‌ای کشور به دانش ساخت سوخت هسته‌ای و به منظور حصول اطمینان از عملکرد ایمن سوخت‌های تولید شده در شرایط عملیاتی بهره‌برداری در قلب راکتور لازم است عملکرد آن‌ها قبل از بهره‌‌برداری، در شرایط عملیاتی نوترونیک و ترموهیدرولیکی مشابه قلب راکتور مورد نظر مورد ارزیابی قرار گیرد. راکتور تحقیقاتی تهران به عنوان یک راکتور نوع MTR تنها راکتور تحقیقاتی در حال کار کشور است که پتانسیل بهره‌برداری در زمینه‌ی تست سوخت‌های هسته‌ای تولید داخل را داراست. در این پژوهش، فشرده‌سازی چیدمان قلب راکتور تهران به عنوان روشی برای افزایش شار نوترون حرارتی در موقعیت پرتودهی مرکز قلب به منظور فراهم کردن شرایط نوترونیک مطلوب برای انجام تست‌های در حین پرتودهی، مورد توجه قرار گرفته است. معیارها و محدودیت‌های طراحی متعددی از جمله حفظ موقعیت‌های پرتودهی مناسب و کافی درون قلب برای تداوم فعالیت‌های تولید رادیوایزوتوپ در راکتور، در نظر گرفته شده‌است تا یک چیدمان با حداقل تعداد ممکن مجتمع سوخت ارائه شود که در آن توان خطی مورد نظر در میله‌های سوخت تحت تست در موقعیت پرتودهی مرکز قلب قابل دستیابی باشد و تمامی پارامترهای ایمنی نوترونیک و ترموهیدرولیکی آن نیز در محدوده‌های مجاز تعریف شده در FSAR راکتور قرار داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات