ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد لاین‌های امیدبخش موتانت برنج متحمل به خشکی با صفات کیفی و کمّی برتر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1224-INC (R4)
نویسندگان
پژوهشکده کشاورزی هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در فرآیند معرفی رقم، مطالعه میزان سازگاری و پایداری عملکرد لاین‌های اصلاح شده در شرایط مختلف محیطی در برنامه‌های اصلاح نباتات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به‌منظور تعیین پایداری عملکرد، 13 لاین موتانت برنج متحمل به خشکی حاصل از موتاسیون دو رقم محلی هاشمی و طارم محلی و یک لاین موتانت برنج متحمل به خشکی حاصل از موتاسیون رقم خزر به همراه 4 رقم شاهد (هاشمی، طارم محلی، خزر و گیلانه) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در مؤسسه تحقیقات برنج کشور رشت استان گیلان، ایستگاه تحقیقاتی برنج شهید شیرودی چپرسر استان مازندران و ایستگاه تحقیقاتی برنج مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مرودشت استان فارس طی سال‌های 1394 و 1395 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی و مقایسه میانگین این صفات در ژنوتیپ های موتانت و ارقام شاهد نشان داد که ژنوتیپ‌ها با شماره های 5، 12 و 7 از لحاظ سازگاری و پایداری عملکرد بهترین لاین‌های موتانت امیدبخش بودند. با توجه به بالاتر بودن عملکرد این لاین‌ها نسبت به سایر لاین‌ها در هر سه مکان در دو سال، این سه لاین امیدبخش برای استفاده در طرح‌های تحقیقی ترویجی به‌منظور معرفی رقم انتخاب شدند.
کلیدواژه ها
موضوعات