شبیه سازی سه بعدی جریان گاز درون لوله‌های گازرسانی ماشین سانتریفیوژ با نرم افزار FLUENT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1220-INC (R1)
نویسندگان
1سازمان انرژی اتمی
2سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
3سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
4سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
در ماشین‌های سانتریفیوژ، لوله‌های گازرسانی را می‌توان به دو دسته‌ی کلی ورودی گاز به ماشین و خروجی از آن، تقسیم کرد. تنها ورودی گاز به ماشین، لوله‌ی تغذیه‌ی خوراک و خروجی‌های ماشین، دو لوله مجزا برای جریان‌های پسماند و محصول می‌باشد. برای مونتاژ این لوله‌ها در یک سانتریفیوژ گازی، آرایش‌های متفاوتی می‌توان در نظر گرفت. آرایش این لوله‌ها در میزان ارتعاشات آن‌ها و تنظیم فاصله دهانه اسکوپ‌ها تا دیواره روتور اثرگذار است. همچنین با توجه به نوع آرایش لوله‌های گازرسانی، نحوه مونتاژ آن‌ها درون روتور و مجموعه ماشین متفاوت می‌شود. در این مقاله، با در نظر گرفتن آرایش مجزای لوله‌ها نسبت به یکدیگر، شبیه‌سازی رفتار گاز درون هر یک از لوله‌های محصول، پسماند و خوراک به صورت سه بعدی و با نرم افزار Fluent انجام شده است. در شبیه‌سازی‌های صورت گرفته جریان در محدوده آرام بوده لیکن به دلیل وجود پدیده‌هایی که ذاتاً پیچیده هستند، همانند پدیده خفگی در خروجی خوراک یا عبور جریان پسماند از اریفیس، جریان درون لوله‌ها‌ به‌صورت آشفته حل شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات