مشخصه‌یابی پلاسمای هوا در سامانه تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1219-INC (R2)
نویسندگان
1پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی، تهران
3گروه فناوری پلاسما- پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- سازمان انرژی اتمی ایران- تهران- ایران
چکیده
یکی از روش‌های نوین در حذف آلاینده‌های دارویی آب استفاده از پلاسما توسط سامانه تخلیه سد دی‌الکتریک است که توجه صنعتگران را به خود معطوف کرده است. در این روش، یک یا هر دو الکترود با یک ماده دی‌الکتریک پوشانده می‌شود. حضور دی‌الکتریک در بین الکترودها از ایجاد تخلیه قوسی جلوگیری می‌کند. در این مقاله، با استفاده از روش طیف‌سنجی، به مطالعه و بررسی گونه‌ها و رادیکال‌های آزاد تولید شده در پلاسمای فشار اتمسفری هوا در سامانه‌ی تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک ساخته شده برای تصفیه‌ی پساب دارویی پرداخته شده است. هدف اصلی، مشخص کردن نوع گونه‌ها و رادیکال‌های آزاد تولید شده در پلاسماست که عامل اصلی در تخریب ترکیبات دارویی در پساب‌‌ها می‌باشند. بنابراین، با استفاده ازطیف‌سنج نشر نوری در بازه طول موجی 1000-200 نانومتر، گونه‌ها و رادیکال‌های N، O، Ar، H و OH در سامانه‌ی تخلیه سد دی‌الکتریک در بازه طول موجی مذکور مشاهده شدند. هم‌چنین به کمک طیف نشری و استفاده از مفهوم پهن‌شدگی برای این پلاسمای سرد فشار اتمسفری، چگالی الکترون، (cm-3) 1015× 66/2 تخمین زده ‌شد.
کلیدواژه ها
موضوعات