شبیه‌سازی غیرفعال کردن ویروس کرونای جدید توسط ذرات باردار سنگین، با کد Geant4-DNA

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1218-INC (R1)
نویسندگان
1دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی مکانیک بخش مهندسی هسته ای
2دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک، بخش مهندسی هسته‌ای، شیراز، ایران
3دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، شیراز، ایران
4داشنگاه شیراز-دانشکده مکانیک-رئیس مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز/استادیار بخش مهندسی هسته ای
چکیده
بیش از یک سال است که جهان دچار همه‌گیری ویروس کرونای جدید (SARS-CoV-2) می‌باشد و آمار جهانی مبتلایان رو به افزایش است. هرچند برخی اقدامات برای تولید واکسن به نتایجی رسیده است، ولی تلاش برای توسعه واکسنهای موثر با کمترین عوارض احتمالی به طور بی‌وقفه ادامه دارد. یک راه مناسب برای تولید واکسن، استفاده از ویروس‌های غیرفعال‌شده می‌باشد. نشان داده شده است که پرتودهی با تابش یون‌ساز می‌تواند به غیرفعال‌سازی ویروس‌ها کمک کند. اخیراً مطالعاتی پیرامون پرتودهی با تابش گامای چشمه کبالت-60 و مزیت ذرات باردار سنگین نسبت به تابش فوتونی انجام شده است، اما در مورد ذرات باردار مطالعات زیادی انجام نشده است. در این مطالعه با استفاده از کد مونت‌کارلوی Geant4-DNA، ساختار SARS-CoV-2 شبیه‌سازی شد و اثر ذرات پروتون، هلیم-4، کربن-12 و آهن-56 بر غیرفعال‌سازی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند ذرات کربن-12 و آهن-56، نسبت به آلفا و پروتون در غیرفعال‌سازی ویروس کرونای جدید مطلوب‌ترند.
کلیدواژه ها
موضوعات