پیش بینی ضرایب نفوذ و ویسکوزیته ایزوتوپ های گاز زنون، هگزافلوراید تلوریم با استفاده از خواص میکروسکوپیک آن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1215-INC (R1)
نویسندگان
1تهران-سازمان انرژی اتمی-شرکت فناوری های پیشرفته ایران
2سازمانانرژی اتمی ایران
3سازمان انرژی اتمی ایران
4سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
5شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی :5931-143995، تهران- ایران
چکیده
یکی از مهمترین مباحث جهت بررسی رفتار گازها و جداسازی آن، داشتن اطلاعات کافی در مورد خواص شیمیایی و فیزیکی آنها است. به طور کلی برای بررسی رفتار گاز دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه ماکروسکوپی و دیدگاه میکروسکوپی. مدل ماکروسکوپی، رفتار گاز را به صورت محیط پیوسته در نظر می‌گیرد و متغیرهایی مانند سرعت، چگالی، فشار و دما را مورد بررسی قرار می‌دهد. مدل میکروسکوپی یا مولکولی، گاز را به صورت ذرات مجزا در نظر گرفته و برای هر ذره، یک موقعیت و سرعت در زمانی خاص در نظر می‌گیرد و بر اساس مقدار انرژی و انتگرال‏های برخورد ذرات، به تعیین مقدار خواص جریان می‌پردازد. در این مقاله با استفاده از خواص میکروسکوپیکی، ویسکوزیته و ضریب نفوذ ایزوتوپ‌های گازهای زنون و هگزافلوراید تلوریم مورد بررسی قرار گرفته شده است. با توجه به عدم دسترسی به نتایج تجربی برای صحت سنجی ایزوتوپی گازهای زنون و هگزافلوراید تلوریم، نتایج حاصل از روابط میکروسکوپیک با نتایج تجربی مخلوط گازهای مختلف شامل سیستم دو جزیی He و Ne مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از خواص میکروسکوپیک برای پیش بینی ویسکوزیته و ضریب نفوذ توافق خوبی با نتایج تجربی داشت. همچنین با استفاده از خواص میکروسکوپیک، ویسکوزیته ایزوتوپ‌های گازهای زنون و هگزافلوراید تلوریم محاسبه شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات