شبیه‌سازی سه‌بعدی پمپ مولکولار یک ماشین سانتریفیوژ با شیارهای مختلف با حلگر مولکولی dsmcFoam

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1214-INC (R1)
نویسندگان
1تهران-سازمان انرژی اتمی-شرکت فناوری های پیشرفته ایران
2سازمانانرژی اتمی ایران
3سازمان انرژی اتمی ایران
4سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
5شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی :5931-143995، تهران- ایران
چکیده
پمپ مولکولار قطعه ثابت در فضای خارجی روتور یک سانتریفیوژ می‌باشد. پمپ مولکولار دارای شیارهایی است که وقتی ذرات در حال حرکت با آن برخورد می‌کنند با توجه به جهت شیارها، به صورتی منحرف می‌شوند که مجدداً به درون روتور برمی‌گردند. یکی از روش‌های مولکولی برای تحلیل جریان گاز درون شیار پمپ مولکولار، روش DSMC می‌باشد. در این مقاله از حلگر dsmcFoam برای شبیه‌سازی فضای بالای پمپ مولکولار یک ماشین سانتریفیوژ استفاده گردیده است. با توجه به متن باز بودن حلگر dsmcFoam و قابلیت اصلاح و تغییر کد، می‌توان شرایط خاص موردنظر برای حل مسئله را از طریق کدنویسی در این حلگر اعمال کرد. حلگر dsmcFoam توانایی شبیه‌سازی تمام هندسه‌های دوبعدی و سه‌بعدی را برای هندسه‌های مختلف دارد. در این مقاله، به شبیه‌سازی سه‌بعدی فضای یک پمپ مولکولار با شیارهای ذوزنقه ای، نیم دایره ای و نیم بیضی با استفاده از این حلگر پرداخته می‌شود و در انتها نسبت تراکم ایجاد شده با هندسه های مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات