استفاده از معادلات فاینمن برای محاسبه آهنگ تولید نوترون در پدیده اندرکنش ضعیف هسته‌ای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1212-INC
نویسندگان
1دانشکده فیزیک ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران، تهران ،ایران
2دانشکده علوم پایه ، دانشگاه جامع امام حسین، تهران،ایران
3دانشکده فیزیک،دانشگاه تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران، تهران، ایران
4دانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی پیام نورتهران ، تهران ، ایران
چکیده
نوترون آغازگر و کنشگر مهمی در اندرکنش‌های فیزیک هسته‌ای به شمار می‌رود.روش‌ها و فرآیندهای مختلفی برای تولید نوترون وجود دارد. یکی از فرآیندهای مهم تولید نوترون برپایه اندرکنش‌های ضعیف هسته‌ای است. در این تحقیق، روش جدیدی برای محاسبه آهنگ تولید نوترون در پدیده اندرکنش ضعیف هسته‌ایارائه شده است. این روش برپایه معادلات فاینمن بوده و در قیاس با سایر روش‌ها، قابل درک‌تر و ساده‌تر است. روش معادلات فاینمن مبتنی بر استفاده از دیاگرام ساده فاینمن به جای معادلات پیچیده مکانیک کوانتومی است. در واقع یک دیاگرام فاینمن فشرده شده این معادلات پیچیده است که برای آهنگ تولید نوترون استفاده گردیده است. در این روش، ابتدا دامنه پراکندگی اندرکنش مورد نظر را تعیین شده و بعد با استفاده از نتایج حاصل برای دامنه پراکندگی، آهنگ اندرکنش منظور و آهنگ تولید نوترون بدست می‌آید.نتایج بدست آمده از روش ارائه شده با داده‌های سایر روش‌ها یکسان بوده و هم‌خوانی مطلوبی با آنها دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات