بررسی پارامترهای فیزیک راکتور صفر قدرت آب سنگین در گام جدید

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (640.64 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1210-INC (R1)
نویسندگان
1رییس آزمایشگاه lwscr گروه پژوهشی توسعه راکتورهای تحقیقاتی کم قدرت
2رییس گروه پژوهشی توسعه راکتورهای تحقیقاتی کم قدرت
3پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
چکیده
راکتور صفر قدرت آب سنگین اصفهان (HWZPR)یک راکتور تحقیقاتی با توان 100 وات است، که می تواند در گام های مختلف مورد بهره برداری قرار گیرد. اخیرا گام شبکه این راکتور از20 سانتیمتر به 14/14 سانتیمتر تغییر یافت. برای حفظ ایمنی راکتور در ساختار جدید، مطابق با گزارش آنالیز ایمنی (SAR ) این راکتور، لازم است قبل از بهره برداری، پارامترهای قلب در گام جدید شبیه سازی و محاسبه شود. به همین منظور ارتفاع بحرانی، ارزش راکتیویته آب سنگین، ارزش میله های کنترل و میله های ایمنی محاسبه شد، که هر یک از پارامترها با معیارهای گزارش آنالیز ایمنی تطابق دارد. در نهایت ارتفاع بحرانی راکتور در گام جدید به صورت تجربی اندازه‌گیری شد و با نتایج حاصل از محاسبات کد MCNP مقایسه گردید. همچنین مقادیر محاسباتی در گام جدید با مقادیر محاسباتی و تجربی در گام قبلی نیز مقایسه گردید.

کلید واژه: راکتور صفر قدرت آب سنگین HWZPR، گام شبکه، گزارش آنالیز ایمنی، ارتفاع بحرانی، ارزش راکتیویته، میله های کنترل، میله های ایمنی،MCNP.
کلیدواژه ها
موضوعات