بررسی فرآیندها و ذرات باردار موثردر تشکیل حباب در آشکارسازهای قطره ی فوق گرم با استفاده از ابزار شبیه سازی Geant4

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1203-INC (R1)
نویسندگان
1عضو هیات علمی- سازمان انرژی اتمی
2عضو هیئت علمی
3عضو هیات علمی
4انرژی اتمی
چکیده
در پژوهش حاضر یک برنامه ی کاربردی که با استفاده از ابزار شبیه سازی Geant4 برای محاسبه ی پاسخ آشکارسازهای قطره ی فوق گرم تدوین و اعتبارسنجی شده است، برای بررسی برهمکنش ها و ذرات باردار موثر در تشکیل حباب مورد استفاده قرار گرفت.
ترابرد ذرات در آشکارساز قطره ی فوق گرم با مایع فریون 12 با استفاده از مدل QGSP_BERT_HP جهت تعریف فرآیندهای فیزیکی برنامه و چشمه ی نوترونی 241Am-Be و چشمه های تک انرژی شبیه سازی شد. بدین ترتیب پس از اجرای برنامه ذرات باردار موثر در تشکیل حباب ها شناسایی شدند و مشخص شد که علاوه بر برهمکنش های کشسان، فرآیندهای غیر کشسان در تشکیل حباب ها نقش به سزایی دارند و هر چه انرژی نوترون افزایش یابد، این سهم بیشتر می شود. همچنین از این برنامه ی کاربردی می توان برای بررسی سایر موارد فیزیکی و فرآیندهای مربوط به آشکارساز قطره ی فوق گرم نیز استفاده نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات