بررسی پارامترهای دزیمتری چشمه ترموبراکی‌تراپی I-125 با هسته فرومغناطیس نیکل-مس

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1202-INC (R1)
نویسندگان
1مهندسی هسته ای، دانشکده انرژی، دانشگاه شریف، تهران، ایران
2پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران ایران
3پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
4مهندسی هسته ای ، دانشکده انرژی، دانشگاه شریف، تهران، ایران
5دانشجوی کارشناسی ‏ارشد مهندسی هسته ‏ای، دانشگاه شریف، 1458889694، تهران- ایران
چکیده
ترمو براکی تراپی، یک روش درمانی است که در آن از دو فرآیند گرما درمانی و براکی تراپی جهت از بین بردن بافت های توموری استفاده می شود. در این روش، چشمه درمانی مورد نظر، با ساختاری مشابه چشمه براکی تراپی I-125 مدل BEST seed 2301 شبیه سازی شده که در آن ماده فرومغناطیس به عنوان هسته، جایگزین تنگستن و شکاف هوا شده است. همچنین با استفاده از مطالعه مونت کارلویی، ثابت نرخ دز و سایر فاکتور های کار گروه 43 برای چشمه مورد نظر بررسی گردیده است. نتایج شبیه سازی چشمه ترمو براکی تراپی توسط کد MCNP در مقایسه با پارامتر های دزیمتری پروتکل کار گروه 43 چشمه مذکور و مقایسه آن با فاکتور های متناظر مربوط به چشمه براکی تراپی I-125 نشان می دهد که روند تغییرات پارامتر های پروتکل کار گروه 43 چشمه ترمو براکی تراپی با اختلاف اندکی مشابه با مدل BEST seed 2301 می‏ باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات