گاف نواری پروسکایت CsPbBr3 مکعبی در فشارهای مختلف

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1200-INC (R1)
نویسندگان
عضو هیات علمی پزوهشگاه علوم وفنون هسته ای تهران ایران
چکیده
پروسکایت‌های هالیدی ارگانیک- غیر ارگانیک به عنوان آشکارساز اشعه گاما مورد استفاده قرار گرفته‌اند. آن‌ها به دلیل حضور کاتیون آلی متیل آمونیوم در ترکیب در مقابل رطوبت و گرما از نظر شیمیایی ناپایدارند. جایگزینی کاتیون معدنی سزیم به جای کاتیون آلی پایداری دراز مدتی را نشان می‌دهد. پروسکایت CsPbBr3 که یک پروسکایت تمام معدنی است، در زمینه آشکارسازی اشعه گاما مورد توجه است. این ماده در دماهای بالاتر از 130 درجه سلسیوس دارای تقارن مکعبی می‌شود. گاف نواری پروسکایت‌ها یک کمیت اساسی برای ارزیابی توانایی جذب نور در ادوات نوری است و با اعمال فشار هیدرواستاتیک می‌توان ساختار الکترونی و بویژه گاف نواری پروسکایت‌های تمام معدنی را تغییر داد. در این پژوهش با استفاده از نظریه تابعی چگالی و محاسبات مبتنی بر اصول اولیه به محاسبه خواص الکترونی پروسکایتCsPbBr3 در فاز مکعبی و تغییرات آن‌ها با فشار می‌پردازیم. در محاسبات از هر دو تقریب LDA و GGA و شبه پتانسیل‌های مختلف برای محاسبه گاف نواری استفاده می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات