استفاده از جرقه های رادیو اکتیو برای تولید آستانه ولتاژ شکست قابل اعتماد در محافظ گیرنده

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1198-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین
2گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
3دانشگاه عاشورا
چکیده
محافظ گیرنده در کنار گیرنده های راداری، گیرنده را از آسیب و فرسودگی در حین انتقال توان رادار محافظت می کند. در سال های اخیر، استفاده از جرقه های رادیو اکتیو به عنوان منبع کمکی الکترونی در محافظ گیرنده با ولتاژ شکست منظم شده، یکی از راه های جلوگیری از این آسیب می باشد. در این مقاله از مخلوط چشمه کبالت (به عنوان چشمه رادیو اکتیو) و گاز هلیوم برای تولید جرقه رادیو اکتیو استفاده می گردد. از کد محاسبات هسته ای MCNPX نسخه 2.6 برای محاسبه مقدار انرژی برجای مانده در محفظه گیرنده رادار استفاده شده است و سپس از نرم افزار CST از بسته ماکرویو و افزونه درود-لورنتز در فرکانس کاری 10 گیگا هرتز برای تعیین میدان الکتریکی ناشی از یونیزاسیون چشمه پرتوزا در فعالیت های متفاوت و گاز مورد مطالعه (به عنوان منبع الکترونی کمکی) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از میدان الکتریکی کمکی نشان می دهد با افزایش میزان فعالیت میزان میدان الکتریکی کمکی افزایش یافته که می تواند منجر به تولید ولتاژ شکست قابل اعتماد برای موج های ورودی تخریبی در گیرنده های رادار گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات