طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد یک آشکارساز حساس به مکان برای مقطع‏ نگاری رایانه‏ ای با قدرت تفکیک مکانی بالا

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (330.35 K)
کد مقاله : 1193-INC (R1)
نویسندگان
1عضو هیئت علمی / پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی: 836-14395، تهران، ایران
2پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 836-14395، تهران، ایران
3پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی: 836-14395، تهران، ایران
4پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم فنون هسته ای، صندوق پستی: 836-14395، تهران، ایران
چکیده
اخیراً، استفاده از آشکارسازهای پیکسل ‏بندی شده در تصویربرداری مقطع‏ نگاری رایانه ‏ای رو به گسترش بوده و توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این مطالعه، اقدام به طراحی و ساخت یک آشکارساز حساس به مکان برای مقاصد مقطع‏ نگاری با پرتوهای گاما شده است. از بلورهای پیکسل ‏بندی شده LYSO به‏ همراه خوانش گرهای PSPMT به ‏عنوان مجموعه آشکارساز استفاده شده و 4 ماژول (به‏ همراه یک ماژول پشتیبان) ساخته شده ‏است. نرم ‏افزار پردازش و تحلیل داده ‏ها نیز در محیط برنامه‏ نویسی MATLAB تهیه شده ‏است. نتایج نشان دادند که آشکاساز طراحی‏ شده از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده و مقادیر نسبت قله به دره (PVR) در محدوده 3 تا 4 قرار دارند. مقدار بهینه عرض پنجره انرژی برای حذف فوتون‏ های پراکنده نیز 20% تعیین شد. قدرت تفکیک مکانی آشکارساز نیز برابر با 2.15 میلی‏ متر اندازه‏ گیری شد. آشکارساز ساخته ‏شده قابلیت استفاده در مقطع‏ نگاری رایانه ‏ای با قدرت تفکیک مکانی بالا را داراست.
کلیدواژه ها
موضوعات