بررسی اثر تغییر ضریب هدایت حرارتی سوخت با مصرف سوخت در محاسبه توزیع دما در داخل سوخت حلقوی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1192-INC (R2)
نویسندگان
1کارشناس
2هیئت علمی پژوهشگاه
3پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
4پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای
چکیده
از نظر مباحث ایمنی یکی از پارامترهای مهم در داخل میله سوخت تعیین مقدار بیشترین دمای داخل سوخت در طی کار راکتور است. بدین منظور لازم است که توزیع شعاعی دما در داخل میله سوخت محاسبه شود. عموما در بسیاری از کدهای محاسباتی در بخش انتقال حرارت در داخل سوخت، ضریب هدایت حرارتی سوخت تنها بصورت تابعی از دما آمده و محاسبه توزیع شعاعی دما بر مبنای آن انجام می‌شود. اما در حقیقت ضریب هدایت حرارتی سوخت در طی کار راکتور تغییر می‌کند. بنابراین در این مقاله به مطالعه اثر تغییر ضریب هدایت حرارتی سوخت با مصرف سوخت (برن‌آپ) در محاسبه توزیع شعاعی دما در داخل یک میله سوخت حلقوی پرداخته و کسر انتقال حرارت به کانال داخلی و خارجی آن بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که افزایش مصرف سوخت (برن‌آپ) باعث تغییر قابل ملاحظه‌ای در بیشترین دمای سوخت می‌شود. با این حال، تغییرات مصرف سوخت (برن‌آپ) اثر زیادی روی تقسیم شار حرارتی ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات