آنالیز داغترین زیرکانال سوخت راکتورکوچک یکپارچه آبی تحت فشار نسل +III
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشگاه شیراز
چکیده
راکتورهای کوچک یکپارچه آبی تحت فشار از نوع راکتورهای کوچک ماژولارهستند که معمولا دارای توان تولیدی کمتر از 300 مگاوات حرارتی می باشند. این نوع راکتورها در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این تحقیق آنالیز داغترین زیرکانال سوخت یک راکتورکوچک یکپارچه آبی تحت فشار نسلIII+ با انجام محاسبات نوترونیک-ترموهیدرولیک از طریق کوپلینگ کدهای MCNPX و CFX است. برای این کار راکتور CAREM25 به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. با محاسبه ضرایب پیک توانی مجتمع و میله‌های سوخت، زیر کانال داغ تعیین شد. ضمن محاسبه ضرایب پیک توانی محوری، تغییرات دمایی سوخت و سیال خنک کننده در راستای محوری داغترین زیرکانال محاسبه گردید. همچنین توزیع شار نوترون‌های حرارتی در قلب، تغییرات شار گرمای حرارتی بحرانی و DNBR و MDNBR در طول داغترین زیر کانال سوخت محاسبه و گزارش شده است.دمای ماکزیمم سوخت در داغترین میله سوخت 634 کلوین محاسبه شد که در مقایسه با یک راکتور نوعی VVER-1000 بسیار کمتر است.
کلیدواژه ها
موضوعات