محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفازای ایزوتوپ‌های زوج- زوج هسته لیورموریوم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1187-INC (R1)
نویسندگان
گروه شیمی کاربردی، دانشکده نفت و گاز، دانشگاه یاسوج، گچساران،5600- 75813، ایران
چکیده
چکیده
نیمه عمر واپاشی آلفازای هسته سنگین لیورموریوم مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ایزوتوپ‌های زوج- زوج این عنصر با عدد جرمی و Z=116 مورد مطالعه قرار گرفتند. مدل شبه گاموف (GLM) که با استفاده از تقریب ونتزل - کرامرز – بریلوئن برای محاسبه نیمه عمر این واپاشی مورد استفاده قرار گرفت و نیمه عمر واپاشی آلفازا بر آن اساس به دست آمد. علاوه بر این تعدادی روابط نیمه تجربی محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفازا مورد مطالعه قرار گرفتند و بر آن اساس نیز نیمه عمر واپاشی آلفازا برای این هسته‌ها محاسبه گردید. روابط نیمه تجربی که بر اساس آنها نیمه عمر واپاشی آلفازا محاسبه گردید عبارتند از: روش رویر، رابطه جهانی واپاشی، رابطه نیمه تجربی ویلا و سیبرگ، فرمول نیمه تجربی پوئنارو و همکارانش و همچنین فرمول دنیسف و کودنکو. در نهایت نتایج به دست آمده در جدولی گردآوری و با هم و همچنین با مقادیر تجربی مقایسه شدند، که در توافق خوبی بودند.
کلیدواژه ها
موضوعات