بررسی تجربی پاسخ آشکارسازی ماده نانوکامپوزیت پلی کربنات/نانو اکسید بیسموت به پرتوهای بتای چشمه استاندارد استرانسیوم-90

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1185-INC (R1)
نویسندگان
1گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در این پژوهش تجربی، ماده نانوکامپوزیت پلی کربنات/نانو اکسید بیسموت (PC/Bi2O3) با درصد وزنی 50 wt% به روش محلولی در ابعاد 4 cm×4 cm و ضخامت 1 mm تهیه شد. آزمون SEM از پخش همگن نانو ذرات Bi2O3 در بستر پلی کربنات حکایت داشت. در ادامه الکترودهایی از جنس مس با استفاده از چسب نقره در سطوح بالا و پایین نمونه ساخته شد. سپس نمونه مذکور تحت پرتودهی چشمه استاندارد بتازای استرانسیوم-90 (90Sr) در فواصل مختلف در هوا قرار گرفت. در اثر پرتودهی نمونه، مقدار تغییرات جریان الکتریکی عبوری از نمونه توسط الکترومتر در ولتاژ 400 V و در بازه‌های زمانی 15 ثانیه‌ای ثبت و تکرارپذیری آن چهار بار بررسی شد. نمودار I-V در ولتاژهای مختلف در محدوده 100-1000 V درSSD=30 cm ترسیم شد که به صورت خطی و بدون اشباع گزارش گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که پاسخ آشکارسازی این ماده به پرتوهای بتای 90Sr در محدوده آهنگ دز 1-2.3 mSv/h با ضریب همبستگی R2~0.99 به صورت خطی است.
کلیدواژه ها
موضوعات