اندازه گیری دز پرتوهای گاما با استفاده از ترانزیستورهای ماسفت بر اساس جابجایی ولتاژ آستانه

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1183-INC (R1)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی هسته ای
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
ترانزیستور های ماسفت می توانند به عنوان دزیمتر برای اندازه گیری دقیق مقدار دز پرتوهای یونساز از جمله پرتوهای گاما مورد استفاده قرار گیرند. کمیت مهم در دزیمتری توسط ماسفت‌ها، مقدار تغییرات ولتاژ آستانه ترانزیستور می‌باشد که با مقدار تابش وارد بر ترانزیستور رابطه تقریبا خطی دارد. هدف از این کار طراحی و ساخت یک مدل از دستگاه رسم کننده جریان- ولتاژ در ناحیه کاری خطی برای استخراج و اندازه گیری ولتاژ آستانه ترانزیستورهای ماسفت به منظور اندازه گیری دز پرتوهای گاما در کاربرد های مختلف می باشد. به کمک این دستگاه می‌توان به صورت هم‌زمان جریان‌ الکتریکی و ولتاژ هر سه پایه ترانزیستور را با دقت بالایی در بازه وسیعی از جاروب گیت ثبت و بررسی نمود. این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری جریان و ولتاژ با قدرت تفکیک نامی 003/0% را دارا است. کالیبراسیون پرتویی این دزیمترها با پرتودهی ماسفت ها در دز های 5 تا 100 گری انجام شده است. وابستگی دمایی این ترانزیستور ها نیز با توجه به ضریب تغییرات دمایی در تمامی این اندازه گیری ها لحاظ شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات