ملاحظاتی در خصوص افزایش دقت در سالیابی ترمولومینسانس

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1182-INC (R1)
نویسندگان
دانشکده فیزیک دانشگاه کاشان گروه فیزیک هسته ای
چکیده
دراین تحقیق، سالیابی یک نمونه‌‌ سفال متعلق به‌یک کوزه ‌از منطقه‌ی استلک به‌روش ترمولومینسانس ‌انجام شد. روستای استلک یکی از روستاهای دهستان کوهپایه از بخش مرکزی شهرستان کاشان می‌باشد که قدمت این شهر به 7000 سال قبل باز می‌گردد. منحنی درخشش گرمایی ناشی ‌از نمونه‌های ‌طبیعی و نمونه‌های ‌طبیعی پرتو‌دهی شده با پرتوهای گاما با یکدیگر مقایسه ‌و ناحیه‌ی -افقی تعیین‌ شد. دز معادل ‌کل با استفاده‌از اختلاف‌ منحنی پاسخ ‌گرمایی نسبت‌ به ‌دز گاما برای نمونه ها 5/189 گری به دست ‌آمد. میزان پرتوهای کیهانی و پرتوهای گاما در این منطقه با استفاده از دزیمترهای GR200 به روش ترمولومینسانس اندازه‌گیری شده و در نتیجه میزان کل اکتیویته خاک و محیط اطراف سفال محاسبه گشت. همچنین در این پژوهش دزهای ناشی از پرتوهای آلفا و بتا نیز محاسبه شد، سپس در معادله‌ی تعیین قدمت قرارداده شد. مشاهده می‌شود که تابکاری‌ با دمای ‌بالا باعث ‌کاهش ‌دقت درمحاسبه ‌سن‌ نمونه گردیده است
کلیدواژه ها
موضوعات