کاهش پراکندگی‌های پارامتریک القای از هدف تحت تابش لیزر در گداخت محصورسازی اینرسی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1179-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در گداخت به روش محصورسازی اینرسی(ICF)، نور لیزر پراکنده‌شده از هدف تحت تابش قرار گرفته انرژی اتلافی است که توسط هدف جذب نمی‌شود. این انرژی نه به اشعه ایکس تبدیل شده و نه برای انفجار مستقیم هدف استفاده می‌شود. بنابراین، ضروری است که پراکندگی‌های پارامتریک القایی تا جای ممکن کاهش داده شوند. از این رو، در این مقاله با استفاده از روش شبیه‌سازی ذره‌ای پلاسما پراکندگی‌های پارامتریک القایی و جذب انرژی لیزر در سیستم برهم‌کنش لیزر-هدف را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج شبیه‌سازی به دست آمده نشان می‌دهد افزودن مقدار مشخصی از یون‌های سبک به هدف، پراکندگی‌های تحریک شده از هدف را تا میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و بنابراین جذب انرژی لیزر توسط هدف به حداکثر مقدار افزایش می‌یابد. نتایج بدست آمده در این مقاله ارتباط مستقیمی با کارهای تجربی انجام شده در زمینه برهم‌کنش لیزر-پلاسما با کاربردهایی نظیر گداخت به روش محصورسازی اینرسی و همچنین گرمایش پلاسما دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات