تحلیل ترموهیدرولیک سوخت های حلقوی به روش زیرکانال برپایه مدل شار رانشی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (718.72 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1178-INC (R1)
نویسندگان
1کارشناس
2هیئت علمی پژوهشگاه
3پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
4پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای
چکیده
در این مقاله، یک روش عددی بمنظور تحلیل ترموهیدرولیک مجتمع سوخت حلقوی با استفاده از مدل شار رانشی ارئه شده است. در این راستا، معادلات حاکم در یک شبکه حجم محدود جابه‌جا شده بصورت کاملا ضمنی جداسازی شده اند. سیستم معادلات غیر خطی با روش کاملا ضمنی و با استفاده از روش نیوتن-کریلف مستقل از ژاکوبین (JFNK) حل شده‌اند. بمنظور بهبود کارایی روش JFNK و پایداری عددی آن، پیش‌ شرط ساز نیمه-ضمنی برپایه فیزیک مسئله اعمال شده است. بدلیل اهمیت چگونگی توزیع جریان و همچنین تقسیم حرارت بین کانال‌های داخلی و خارجی مدل‌های مناسب اعمال شده است. به منظور اعتبارسنجی مدل حاضر، بعلت تقارن و تسهیل در محاسبات، این روش را برای مدل‌سازی 8/1 مجتمع‌ سوخت حلقوی در شرایط کاری ارائه شده اعمال نموده و نتایج پیش‌بینی شده با نتایج کد‌های COBRA-EN و VIPRE-01 مقایسه و توافق خوبی بین نمونه‌های بررسی شده بدست آمد. بررسی نتایج نشان داد که در پیش بینی بیشترین دمای داخل سوخت کد COBRA-EN دارای حدود 4 درصد خطا نسبت به سایر روش ها است.
کلیدواژه ها
موضوعات