امکان سنجی استفاده از سوخت توریومی به عنوان بخشی از سوخت راکتور تحقیقاتی تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1175-INC (R1)
نویسندگان
1پژوهشکده راکتور
2انرژی اتمی
چکیده
فراوانی بیشتر منابع توریوم نسبت به اورانیوم در طبیعت به ویژه برخی از کشورها نظیر هند باعث گردیده است توجه زیادی به ورود سوخت توریوم به چرخه سوخت هسته ای در بسیاری از کشورها صورت پذیرد. لذا در مطالعه انجام شده در این پژوهش، امکان سنجی اولیه استفاده از سوخت توریوم به صورت یک یا چند دسته سوخت در راکتور تحقیقاتی تهران انجام شده است. در صورتیکه میزان تجمع اورانیوم-233 در دسته سوخت توریومی ضمن کارکرد راکتور مطلوب باشد، می تواند مدیریت سوخت توریوم در راکتور تحقیقاتی تهران برنامه ریزی گردد. لذا در این کار، با استفاده از کارت برن آپ کد MCNPX میزان تجمع اورانیوم-233 در دسته های سوخت توریومی در موقعیت های مختلف قلب راکتور تهران و نیز آرایش مختلف قلب راکتور محاسبه و بررسی شده است. محاسبات این کد نشان می دهد استفاده از سوخت توریوم در کنار سوخت راکتور تهران می تواند مفید و به صرفه باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات