طراحی بهینه یک راکتور هسته ای یکپارچه کوچک با سوخت حلقوی و بررسی اثر شعاع داخلی سوخت بر پارامترهای نوترونیکی و ترموهیدرولیکی قلب راکتور

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (551.47 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1174-INC (R1)
نویسندگان
1گروه مهندسی هستهای، دانشکده فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان ـ ایران
2گروه مهندسی هسته ای. دانشکده فیزیک. دانشگاه اصفهان
چکیده
یسوخت‌های حلقوی با قابلیت خنک‌شوندگی داخلی و خارجی تاثیر بسزایی در مبحث انتقال حرارت دارند. یکی از شاخص‌ترین این مزایا، برداشت حرارت بیشتر از این نوع سوخت می‌‌باشد که با استفاده از این مزیت می‌توان با حفظ معیار‌های ایمنی، توان حرارتی راکتورها و نیروگاه‌های هسته‌ای را افزایش داد. در این پروژه قلب یک راکتور یکپارچه کوچک (SMR) نوع آرژانتینی با مجتمع‌های شش ضلعی که در آن از میله‌های سوخت حلقوی با قابلیت خنک‌شوندگی داخلی و خارجی استفاده شده، طراحی گردید و پارامترهای نوترونیکی قلب در این شرایط و ترموهیدرولیکی یکی از میله‌های سوخت آن در کانال داغ مجتمع سوخت راکتور، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.

در این پروژه ابتدا یک میله سوخت حلقوی با قابلیت خنک‌شوندگی داخلی و خارجی فرض شده و سپس، برای اینکه ملاحظات و ایمنی‌های نوترونیک رعایت شود طول گام مناسب این نوع میله سوخت در مجتمع‌های سوخت یک راکتور SMR به‌دست آورده شد. بدین منظور راکتور مورد نظر را در شرایط قلب پاک در نظر گرفته شده و با استفاده از کدهای محاسبات نوترونیکی WIMS و CITATION طول گام میله‌های سوخت با در نظر گرفتن ملاحضات نوترونیک و ایمنی طراحی گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات