بررسی تاثیرات پرتوتابی با پرتو گاما بر ویژگی‌‌‌‌های رشدی فرم غیر جنسی قارچ Hypocrea

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1173-INC (R3)
نویسندگان
1دانشجوی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، کرج، ایران.
2استادیار گروه باغبانی و گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
3کارشناس ارشد صنایع غذایی، پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، کرج، ایران
4رئیس آزمایشگاه میکروبیولوژی پژوهشکده کشاورزی هسته ای کرج
5استادیار گروه گیاهپزشکی، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، کرج،
چکیده
چکیده‌ : ویژگیهای ریخت‌شناسی فاز غیر جنسی قارچ‌ها شامل شکل پرگنه، رنگ پرگنه، زمان جوانه‌زنی و ابعاد اسپور و سرعت رشد شعاعی میسلیومی در قارچ Hypocrea- به عنوان یک جنس آسکومیستی مطرح در تولید انواع متابولیت‌های مفید در صنایع وابسته به کشاورزی- گام اول در بهینه‌سازی انواع فرمانتورهای مایع و تولیدات بستر جامد از این قارچ می باشد. ضرورت دسترسی به منابع ژنتیکی مختلف برای توسعه انواع متابولیت‌های مفید قارچی همواره وجود داشته، و استفاده از روش القای جهش با پرتوتابی گاما یکی از راهکارهای موفق در ایجاد تنوع ژنتیکی در میکروارگانیسم هاست. با توجه به تعیین دامنه دز مورد نیاز برای القای جهش در عوامل قارچی غیر جنسی منتسب به جنس Hypocrea در پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای کرج، این مقاله به منظور بررسی تاثیرات دامنه دز القای جهش بر ویژگی‌های رشدی مرحله غیرجنسی پرکاربردترین جنس آسکومیستی در کشاورزی ارگانیک انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد تاثیر القای جهش در ویژگی‌های مورد مطالعه به میزان، 100% در تعداد اسپور، 33% ابعاد اسپور، 77% رشد شعاعی، 44% مدت زمان جوانه‌زنی مطلوب بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات