لایه‌نشانی کربن بر روی تنگستن با استفاده دستگاه پلاسمای کانونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1172-INC (R2)
نویسندگان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر.دانشکده مهندسی فیزیک و انرژی
چکیده
تنگستن، فولاد ضد زنگ و مس از مهمترین مواد ساختاری در دیواره سیستمهای گداخت میباشند. تنگستن دارای
مزایایی نظیر استحکام بالا می باشد. از سوی دیگر، این ماده در دمای کاری پلاسما، مقاومت به خوردگی و تحمل حرارتی
پایینی دارد . یکی از روش های موثر جهت بهبود کارایی و خواص مواد پوشش و لایه نشانی آن با مواد دیگر است. از این
رو، یکی از راه های بهبود خواص این ماده، پوششدهی با کربن به دلیل مقاومت حرارتی و نقطه ذوب بالا این ماده
میباشد. هدف از این مقاله، لایهنشانی کربن بر روی نمونههای تنگستن، در زاویه صفر درجه نسبت به آند با استفاده از
01 و 01 شات پلاسمای کانونی در ، دستگاه پلاسمای کانونی می باشد. نمونهها در معرض 11 زاویه صفر درجه نسبت
به آند قرار گرفته و تستهای SEM و XRD انجام شدند. نتایج تجربی نشان داد، با افزایش تعداد شاتهای پلاسمای
کانونی از 11 به 01 و سپس 01 ، میانگین اندازه کریستالها نیز افزایش مییابد. . نتایج XRD نیز پیکهای کربن در
شاتهای مختلف کاری را نشان میدهد همچنین، با مقایسه نتایج XRD و استفاده رابطه شرر، اندازه کریستالهای کربن
00422 نانومتر بدست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات