مدل‌سازی جریان گاز در سانتریفیوژ گازی با مدل جریان خالص محوری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1170-INC (R1)
نویسندگان
1پژوهشکده مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
2شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران، سازمان انرژی اتمی
3سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
شناخت و حل معادلات حاکم بر جریان در یک سانتریفیوژ گازی، گام مهمی در طراحی و عملیات یک سانتریفیوژ غنی‌سازی می‌باشد. در مدل جریان خالص محوری برای بررسی هیدرودینامیکی سانتریفیوژ، تلاش شده تا شکلی از پروفیل سرعت محوری به دست آید که در حل مربوطه برای رسیدن به آن، نیازی به محاسبات کامپیوتری گسترده نباشد.در این مدل به علت دیده نشدن کپ‌ها، جریان ایجادشده به علت حضور اسکوپ‌ها یا اختلاف دمای بین کپ‌ها با دمای متوسط گاز و یا اثر ورود و خروج جریان، قابل‌محاسبه نمی‌باشد و تنها جریان ناشی از نیروی گریز از مرکز و عامل محرک گرادیان دمای دیواره، قابل‌محاسبه و بررسی است. از این‌رو سرعت شعاعی گاز صفر فرض می‌شود و سرعت محوری تنها تابعی از شعاع در نظر گرفته می‌شود. در این مطالعه به حل مدل جریان خالص محوری به روش هو پرداخته‌شده است. نتایج مدل هو نشان می‌دهد که گرادیان دمای دیواره روتور یکی از عوامل مؤثر در تشکیل جریان چرخشی درون روتور می‌باشد. نتایج مدل توسعه داده می تواند گام مهمی در توسعه مدل های جدید در ماشین سانتریفیوژ باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات