ارزیابی تاثیر مدل ماتریس سیستم در نتایج بازسازی تصویر در مقطع‏ نگاری کامپیوتری با پرتو گاما

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1169-INC (R2)
نویسندگان
1دانشگاه شهیدبهشتی
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
در الگوریتم‏های تکرار شونده، استفاده از ماتریس سیستم ضروریست و ممکن است روش مورد استفاده برای مدل‏سازی، نتایج را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، برای پیاده‏سازی ماتریس سیستم مورد نظر از دو روش LIM و DDM‏ که به ترتیب مبتنی بر محاسبه طول خط و مساحت هستند، استفاده شده است. کد MCNPX نیز برای شبیه‏ سازی و داده‏های‏ تصویربرداری استفاده شد. محاسبه ماتریس‏های سیستم همراه با بازسازی تصویر از طریق برنامه نویسی در نرم‏افزار MATLAB انجام شد. علاوه بر این، از الگوریتم تکرارشونده ART برای بازسازی تصاویر و مقایسه نتایج استفاده شد. ارزیابی کمّی نتایج نشان داد که کنتراست تصویر حاصل از بکارگیری ماتریس سیستم DDM‏ 16‏% بالاتر و خطای RMS آن نیز حدود 60‏% پایین‏تر از حالتی است که مدل‏سازی به روش LIM باشد. نتایج کلی نشان داد که برای تصویربرداری از اجسام بزرگ و با وجود فواصل نسبتاً قابل توجه در پیکربندی سیستم مقطع‏نگاری، ماتریس سیستم DDM منجر به نتایج بهتری نسبت به روش رایج LIM می‏گردد. علاوه بر این، با استفاده از ماتریس سیستم موثری مانند DDM در کنار یک الگوریتم‏ ساده‏ بازسازی تصویر (از نظر پیاده‏سازی) می‏توان به نتایجی رسید که ممکن است فقط با استفاده از الگوریتم‏های تکرارشونده پیچیده‏تر قابل دستیابی باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات