به کارگیری ترکیب روش های STIM وmicro-PIXE به منظور مطالعه نمونه های زیست شناختی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1167-INC (R1)
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
توانمندی روش های آنالیز با باریکه یونی STIM و micro-PIXE در زمینه مطالعه نمونه های زیست شناختی نشان داده شده است. ترکیب این دو روش قادر به ارائه اطلاعات مربوط به ترکیب عنصری و توزیع جرمی نمونه است. علاوه بر اطلاعات کمی مربوط به ترکیب عنصری نمونه، امکان تهیه نقشه های توزیع عناصر و چگالی جرمی نمونه جهت مشخص نمودن ساختار و بافت آن با استفاده از طیف های پرتو ایکس مشخصه و افت انرژی یون ها در نمونه وجود دارد. نمونه مورد مطالعه بال یک حشره است. ساختار بال حشره و وجود عناصری چون Si، به عنوان عنصر اصلی موجود در ماتریس نمونه، و همچنین Al و Cl، نشان دهنده قابلیت آن در به کارگیری به عنوان یک سلول خورشیدی طبیعی است. نتایج بدست آمده در این کار تحقیقاتی نشان می دهد که ترکیب این دو روش ابزای قدرتمند جهت مطالعه جزئیات ساختار نمونه های زیست شناختی فراهم می آورد.
کلیدواژه ها
موضوعات