بررسی اثر تغییرات چگالی گاز هیدروژن بر روی طیف انرژی الکترون ها، در پلاسمای حاصل از یونیزاسیون میدانی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (537.17 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1158-INC (R1)
نویسندگان
1هیئت علمی
2استادیار
3دانشیار
4استاد دانشگاه
5پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران
چکیده
در این مقاله، اثر تغییرات چگالی بر روی طیف انرژی الکترون ها در برهمکنش پالس قوی لیزر با اتم های هیدروژن در دو حالت پلاسمای حاصل از یونیزاسیون میدانی و پلاسمای پیش فرض، با استفاده از کد شبیه سازی ذره در سلول بررسی شده است. پالس لیزر به طول 300 فمتو ثانیه و با شدت نسبیتی در نظر گرفته شده و چگالی پلاسمای تشکیل شده زیر بحرانی است. نتایج بررسی ها نشان می دهد برای پالس های با زمان خیزش کوتاه، در هر دو حالت پلاسمای حاصل از یونیزاسیون و پلاسمای پیش فرض، با افزایش چگالی پهنای باند تابع توزیع انرژی گسترده شده و حداکثرانرژی الکترون ها افزایش می یابد. در مقابل، برای پالس لیزر با زمان خیزش بلندتر، با افزایش چگالی، رفتار تابع توزیع انرژی الکترون ها در چگال های مختلف برای این دو حالت تغییر می کند. وقتی چگالی به ncr 03/0 می رسد، سازوکار بر هم کنش تغییر می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات