مطالعه استقلال از شبکه و بررسی اثر تغییرات پارامترهای هندسی در شبیه سازی عددی رفتار گاز در ماشین سانتریفیوژ گازی با مدل متقارن محوری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1156-INC (R2)
نویسندگان
1سازمان انرژی اتمی
2سازمان ارژی اتمی
3سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
4سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
5سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
در این تحقیق ابتدا مطالعه استقلال از شبکه در مدل‏سازی و شبیه‏سازی عددی رفتار گاز درون روتور ماشین سانتریفیوژ با مدل متقارن محوری بررسی شده است. اولین مرحله حل عددی، شبکه بندی ناحیه حل است. تعداد شبکه ها به ترتیب برابر با 38912، 78748، 190916 و 374058 می‌باشد. نمودارهای جریان همانند کانتور فشار، دما، سرعت و شار جرمی در شبکه های دوم، سوم و چهارم انطباق بسیار بالایی با یکدیگر دارند. حداکثر اختلاف توان جداسازی در نیروی درگ یکسان بین شبکه های دوم تا چهارم 25/3 درصد می باشد. بنابراین شبکه دوم به دلیل زمان اجرای کمتر به عنوان شبکه بهینه انتخاب گردید. در ادامه به بررسی اثر تغییرات پارامترهای هندسی پرداخته شد. محدوده فاصله اسکوپ پسماند از دیواره از04/0 تا 06/0، طول بفل محصول از 16/0 تا 23/0 و ارتفاع محل ورود خوراک از 52/0 تا 64/0 تغییر داده شد. نتایج نشان داد که بالاترین توان جداسازی و فاکتور جداسازی در فاصله اسکوپ پسماند از دیواره 04/0 0، طول بفل محصول 23/0 و ارتفاع محل ورود خوراک 64/0 به دست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات