بررسی اثر نوسانات چگالی روی شکست موج پلاسمایی غیرخطی در مرز بین پلاسما و خلا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1155-INC (R1)
نویسندگان
1هیئت علمی
2دانشیار
3استادیار
4عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی هسته ای، پرتوپزشکی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
5پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران
چکیده
در این مقاله سعی شده است شکست غیرخطی موج پلاسمایی تشکیل شده در برهمکنش پالس قوی و کوتاه لیزری با اتم‌های هیدروژن در مرز پلاسما و خلاء و با استفاده از کد شبیه سازی ذره در سلول بررسی شود. تشکیل پلاسما به دلیل یونیزاسیون میدانی اتم های هیدروژن بوده و پالس لیزر به طول 100 فمتو ثانیه و با زمان خیزش 30 فمتو ثانیه در نظر گرفته شده است. شدت پالس لیزر نسبیتی بوده و چگالی پلاسمای تشکیل شده زیر بحرانی است. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی مساله نشان می‌دهد که در مرز ، شکست موج پلاسمایی تشکیل شده در پلاسمای حاصل از یونیزاسیون میدانی در مقایسه با پلاسمای ایده ال پیش فرض، سریعتر رخ می دهد. این می تواند به دلیل ناهمگنی بیشتر چگالی پلاسمای تشکیل شده در اثر یونیزاسیون میدانی باشد که باعث کاهش سرعت فاز موج پلاسمایی شده و گرمایش سریعتر الکترونها را در پی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات