ارزیابی افروزش سریع با هدایتگر مخروطی به کمک باریکه افروزشی مرکب پروتون ـ ریز خوشه الکترونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1151-INC
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
اندرکنش یک پالس لیزری پر شدت در یک محیط پلاسما با چگالی نزدیک بحرانی، امکان تولید و شتابدهی دسته‌های کوچک (ریز-خوشه ) از الکترون‌ها و یون‌ها را فراهم می‌آورد. در این مقاله، با اهتمام به چنین سازوکاری، کیفیت افروزش سریع سوخت دوتریوم-تریتیوم، با رهیافت کانونیگی مخروطی توسط کد شبیه‌سازی دو-بعدی ذره در سلول EPOCH بررسی شده است. بدین منظور، نحوه تولید و شتابدهی ریز-خوشه ‌ها درون مخروط طلای پر شده از گاز هیدروژن کم چگال، طی اصابت پالس لیزر پر شدت (fs20، PW 3/2) شبیه‌سازی می‌شود. نتایج ما نشان می‌دهد که اصابت ریز-خوشه ‌های همگرا، پر انرژی و تلفیقی پروتون-الکترون به پلاسمای سوخت، منجر به تسریع در فرآیند گرمایش می‌گردد. همچنین، حضور سهم ناچیز از یون‌های طلای پراکنده ناشی از تخریب نوک مخروط طی تأثیر میدان‌های الکتریکی طولی ایجاد شده، اگرچه شرایط گرمایش سوخت را در عمق‌های کمتری فراهم می‌آورد، با این حال، بیشینه دمای سوخت در این شرایط، نسبت به شرایط مشابه در غیاب یون‌های طلا، حدود 6/8% کمتر خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات