بررسی اثر یونهای تولیدی پلاسمای حاصل از گداخت بر روی آلومینیوم و تنگستن با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1148-INC (R1)
نویسندگان
1مهندسی هسته ای، کاربرد پرتوها، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2رشته کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3رشته کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته‌ای ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
در این پژوهش با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی با مشخصات )kj2/75=E ،kV 23=V ،μF10/4=C ،)اثر برخورد یونهای
تولیدی در پلاسمای دوتریم به صفحات تنگستن و آلومینیوم بررسی شده است. نمونه ها در فاصله ی cm ۸ از آنود توسط دستگاه
پلاسمای کانونی تحت تابش پلاسما قرار گرفتند. سپس آنالیز SEM ،EDX ،ERD و RBS از نمونه ها گرفته شد. نتایج آنالیز
میزان خرابی سطحی، مقدار یون هایی که روی سطح قرار گرفته اند و میزان عمق نفوذ یون ها را در نمونه نشان میدهد. براساس
نتایج به دست آمده مقدار خرابی ایجادشده روی سطح آلومینیوم بسیار بیشتر از تنگستن بود. بر اثر برخورد پلاسمای دوتریم به
سطح تنگستن و آلومینیوم حباب هایی روی سطح ایجاد شد. میزان نفوذ دوتریم در آلومینیوم nm ۲۱۱ و در تنگستن nm ۲۷۱
به دست آمد. همچنین با استفاده از فنجان فارادی انرژی بیشینه ی یون های دوتریم در حدود keV ۷۱ اندازه گیری شد.
کلیدواژه ها
موضوعات