تحلیل پایداری تَرابُرد باریکه افروزشی پروتون در سوخت دوتریوم-تریتیوم آلاییده کربنی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1147-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
2گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
پایداری ترابرد باریکه افروزشی و نهشت انرژی موضعی آن در پلاسمای پیش فشرده اهمیت بسزایی در موفقیت فرایند های افروزش و اشتعال در روش افروزش سریع پروتونی دارد. با این حال، نفوذ عناصر لایه های بیرونی به پلاسمای سوخت DT منجر به مخلوط شدگی آنها با پلاسمای سوخت می گردد. در این پژوهش، در چارچوب مدل های سیال سرد و داغ، آهنگ رشد ناپایداری طولی در سیستم باریکه-پلاسمای سوخت DT با آلاییدگی کربنی مطالعه شده است. بر این اساس، تاثیر غلظت نسبی ناخالصی بر مکان و ارتفاع قله دو-جریانی بررسی شده است. مشاهده می شود که در چارچوب مدل سرد، با غلظت چگالی نسبی باریکه پروتونی 1/0و با افزایش غلظت نسبی کربن در محدوده مجاز افروزشی، ناپایداری سریعاً فروکش می کند. این ویژگی در چارچوب مدل جنبشی محسوس تر است. انتظار می رود تا اثرات حرارتی پلاسمای افروزشی به همراه کسر ناچیز ناخالصی کربنی به تشدید فروکش کردن قله دوجریانی در ترابرد باریکه پروتونی کمک کند.
کلیدواژه ها
موضوعات