ارزیابی روش سه بازه ی انرژی برای اصلاح پراکندگی تصاویر SPECT با استفاده از کد مونت کارلوی GATE

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1146-INC (R3)
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت-ایران
چکیده
یکی از مهم ترین عواملی که باعث کاهش کیفیت تصاویر برگرفته به کمک تکنیک برش نگاری رایانه ای گسیل تک فوتون (SPECT) می گردد، آشکارسازی فوتون های پراکنده ی کامپتونی در بازه فوتوپیک اصلی می باشد. از اینرو بهره‌گیری از روش های اصلاح پراکندگی در تصاویر SPECT همواره مورد توجه است. در این مطالعه به منظور ارزیابی تکنیک اصلاح پراکندگی از کد مونت کارلوی GATE به منظور شبیه‌سازی یک دوربین SPECT دو-سر و یک فانتوم استاندارد (فانتوم Jaszczak) شامل شش کره تو خالی، با قطرهای متفاوت (که از رادیوایزوتوپ I-123 پر شده) استفاده شده است. به منظور استفاده از روش اصلاح پراکندگی به کمک تکنیک سه بازه انرژی، تصاویر برش نگاری در بازه های انرژی متفاوتی شبیه‌سازی شده است. عملکرد روش اصلاح پراکندگی اعمال شده، به کمک معیار کنتراست تصاویر قبل و بعد از اصلاح پراکندگی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، روش اصلاحی بررسی شده، موجب افزایش کنتراست تصویر و در نتیجه بهبود کیفیت تصاویر تا حدود 47 درصد می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات