بررسی اثر عصاره بره موم (Propolis) پرتوتابی شده با پرتو گاما بر میزان فعالیت برخی شاخص-های آنتی‌اکسیدانی در ماهی قرمز (Carassius auratus)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1145-INC (R3)
نویسندگان
1دانشیار،پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج، ایران
2گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3استادیار پژوهشکده کشاورزی هسته ای
4پژوهشگر پژوهشکده کشاورزی هسته ای
5رئیس آزمایشگاه میکروبیولوژی پژوهشکده کشاورزی هسته ای کرج
چکیده
بره موم (Propolis) ماده‌ای رزینی که توسط زنبورعسل تولید می‌شود و سرشار از آنتی اکسیدان می‌باشد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره الکلی بره موم پرتو تابی شده با پرتو گاما بر عملکرد برخی فراسنجه‌های آنتی-اکسیدانی در ماهی قرمز (Carassius auratus) به عنوان مدل آزمایشی ماهیان گرمابی مد نظر قرار گرفت. ماهی‌ها با میانگین وزنی 0/21 ±8/60 گرم به دو تیمار و یک گروه شاهد تقسیم شدند و دو تیمار با غلظت‌های 2 و 5 گرم در کیلوگرم عصاره بره موم به مدت 40 روز تغذیه شدند. در پایان آزمایش نتایج نشان داد که پراکسیداسیون لیپیدی در هر دو تیمار در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت (0/05 >P). بررسی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان نیز نشان‌دهنده افزایش میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون اس-ترانسفراز و گلوتاتیون پراکسیداز در غلظت 12 گرم در کیلوگرم و کاتالاز در هر دو تیمار در مقایسه با گروه شاهد بود (0/05 >P). بنابراین نتایج مطالعه حاضر بیانگر این مهم است که مصرف خوراکی عصاره الکلی بره موم پرتو تابی شده با پرتو گاما با دز 10 کیلوگری در سطح به-کارگیری 2 گرم در کیلوگرم می‌تواند در بهبود عملکرد برخی شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی در ماهی قرمز نقش مؤثری ایفا کند.
کلیدواژه ها
موضوعات