جداسازی انتخابی تلوریم از محلول فروشویی لجن مس آندی با استفاده از غشای مایع توده ای چند مرحله‌ای با استفاده از استخراج‌کننده TBP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (395.62 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1144-INC (R1)
نویسندگان
1گروه چرخه سوخت، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2هیات علمی-پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ، تهران، ایران
3پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ، تهران، ایران
چکیده
تلوریم و ایزوتوپ‌های آن بطور گسترده در پزشکی هسته‌ای و تولید رادیونوکلوئیدهای مختلف کاربرد دارند. با توجه به عیار پایین این عنصر در طبیعت، جداسازی آن از منابع ثانویه چون محلول فروشویی لجن مس آندی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کار حاضر این جداسازی از لجن مس آندی کارخانه مس سرچشمه با استفاده از غشای مایع توده‌ای چندمرحله‌ای و استفاده از استخراج‌کننده تری بوتیل فسفات (TBP) انجام شد. در ابتدا تعداد معدودی آزمایش جهت بررسی برخی پارامترهای بهینه استخراج ناپیوسته عنصر تلوریم از محلول فروشویی لجن آندی مس انجام گرفت. سپس بررسی اثر زمان و افزایش تعداد مراحل استخراج بر گزینش‌پذیری و انتقال تلوریم توسط غشای مایع توده‌ای (BLM) انجام گرفت. نتایج نشان می‌داد که با افزایش زمان، گزینش‌پذیری و درصد انتقال تلوریم افزایش می‌یافت. بطوریکه درصد انتقال تلوریم در زمان 240دقیقه به %28 و گزینش‌پذیری آن به 14 افزایش یافت. همچنین مشخص گردید گزینش‌پذیری تلوریم نسبت به سلنیم و مس با افزایش تعداد مراحل نیز افزایش می‌یابد. بطوریکه فاکتور جداسازی گزینشی تلوریم نسبت به سلنیم و مس به ترتیب با 4 مرحله استخراج، برابر با 2549 و 6/4530 گزارش شد.
کلیدواژه ها
موضوعات