مطالعه شبیه‌سازی اثر اجزای مختلف یک سامانه تصویربرداری سی‌تی‌اسکن بر کیفیت تصویر خروجی با استفاده از کد مونت کارلوی فلوکا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1143-INC (R2)
نویسندگان
1دانشگاه فردوسی مشهد
2عضو هیات علمی گروه فیزیک
چکیده
در این پژوهش، یک سامانه تصویربرداری سی‌تی‌اسکن 16 اسلایسی زیمنس نوع SOMATOM، متشکل از یک چشمه پرتو ایکس بادبزنی با بیشینه انرژی 300keV و 736 کریستال آشکارساز از جنس گادولینیوم اکسی‌سولفید(Gd2O2S) ، با استفاده از کد مونت‌کارلوی فلوکا شبیه‌سازی شده و اطلاعات انرژی نهشتی ثبت شده توسط کارت USRBIN به عنوان پاسخ آشکارسازها درنظر گرفته شده است. شبیه‌سازی‌ها برای دو فانتوم مکعبی شکل و فانتوم سر اسنایدر انجام شد. به دلیل تعداد بالای کریستال‌های آشکارسازی، تصاویر مربوطه توسط بسته بازسازی تصویر ASTRA بازسازی گردید. همچنین به منظور مطالعه‌ی کیفیت تصاویر حاصل از شبیه‌سازی، اثر تعداد و طیف انرژی فوتون‌های ایکس چشمه، نوع موازی‌ساز و نیز تابش پس‌زمینه در شبیه‌سازی ارزیابی گردید.

در این پژوهش، یک سامانه تصویربرداری سی‌تی‌اسکن 16 اسلایسی زیمنس نوع SOMATOM، متشکل از یک چشمه پرتو ایکس بادبزنی با بیشینه انرژی 300keV و 736 کریستال آشکارساز از جنس گادولینیوم اکسی‌سولفید(Gd2O2S) ، با استفاده از کد مونت‌کارلوی فلوکا شبیه‌سازی شده و اطلاعات انرژی نهشتی ثبت شده توسط کارت USRBIN به عنوان پاسخ آشکارسازها درنظر گرفته شده است. شبیه‌سازی‌ها برای دو فانتوم مکعبی شکل و فانتوم سر اسنایدر انجام شد. به دلیل تعداد بالای کریستال‌های آشکارسازی، تصاویر مربوطه توسط بسته بازسازی تصویر ASTRA بازسازی گردید. همچنین به منظور مطالعه‌ی کیفیت تصاویر حاصل از شبیه‌سازی، اثر تعداد و طیف انرژی فوتون‌های ایکس چشمه، نوع موازی‌ساز و نیز تابش پس‌زمینه در شبیه‌سازی ارزیابی گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات