طراحی آشکارساز سوسوزن فوزویچ سه لایه آلفا-بتا-گاما با استفاده از کد Geant4
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (458.66 K)
نویسندگان
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشکده مهندسی هسته ای
چکیده
در این پژوهش یک آشکارساز فوزویچ سه لایه برای تشخیص ذرات آلفا، بتا و گاما طراحی شد. برای بهینه سازی طراحی این آشکارساز، با درنظر گرفتن سوسوزنهای ZnS(Ag)، BC400، CaF2(Eu)، NaI(Tl)، CsI(Tl) و LYSO:CE و بررسی ویژگیهای آنها، نوع ماده مناسب هر لایه و ضخامت آن برای آشکارسازی و جداسازی موثر تابش‏های الفا، بتا و گاما انجام شد. در پیکربندی آشکارساز مورد نظر ZnS(Ag) برای شناسایی ذرات آلفا در لایه اول، BC400 و CaF2(Eu) برای شناسایی ذرات بتا در لایه دوم و NaI(Tl)، CsI(Tl) و LYSO:Ce برای شناسایی پرتوهای گاما در لایه سوم مورد بررسی قرار گرفته‏اند. پارامترهای مورد نظر برای بهینه‏سازی ضخامت لایه‌های مذکور عبارتند از انرژی انباشته شده از تابش، میزان تولید فوتون‌های نوری و شار عبوری تابش از هر لایه. در شبیه‏سازی‏های این پژوهش از بسته نرم افزاری GEANT4 استفاده شد. برای لایه اول، ضخامت مناسب بدست آمده از جنس ZnS(Ag) برای ذرات آلفا با حداکثر انرژی Mev 2/6 برابر با 25 میکرومتر، برای لایه دوم از ماده CaF2(Eu) و برای ذرات بتا با انرژی Mev 3/2 برابر با cm 35/0 و برای لایه سوم نیز ماده LYSO:Ce با ضخامت cm 2/1 محاسبه و تعیین شد.
کلیدواژه ها
موضوعات