اندازه‌گیری بهره پرتو گامای هدف ضخیم واکنش 19F(α,pγ1)22Ne برای آنالیز فلوئور

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1138-INC
نویسندگان
1پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
2پژوهشکده‌ی فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
چکیده
با هدف تهیه داده‌های پایه‌ی واکنش‌های گسیل پرتو گامای آلفا-القایی (AIGE) برای آنالیز فلوئور، تابع تحریکی بهره پرتوی گامای هدف ضخیم واکنش19F(α,pγ1)22Ne (پرتو گامای keV1275) در بازهkeV 2800-1500 با گام‌هایkeV 100 در زاویه آشکارسازی 90 آزمایشگاهی نسبت به راستای باریکه اندازه‌گیری شد. مقادیر بهره با استفاده از یک هدف ضخیم LiF بدست آمدند. این آزمایش با استفاده از باریکه هلیوم شتابگر الکترواستاتیکMV 3 واندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای انجام شد. مزیت عمده روش AIGE، حساسیت خوب روش برای آشکارسازی حد ppm فلوئور در نمونه‌های حاوی غلظت‌های بالا دیگر عناصر سبک مانند سدیم، منیزیم، آلومینیوم و فسفر است که چنین اندازه‌گیری‌هایی باPIGE امکان‌پذیر نیست. تعدادی دیگر از مزیتهای روش AIGE نسبت به روش PIGE شامل توانایی آنالیز فلوئور در نواحی نزدیکتر سطح هدف، بهره تولید نوترون بسیار کم‌تر، طیف گاما با زمینه پایین‌تر و امکان آشکارسازی پرتوهای گاما با آشکارسازNaI می‌باشند. عدم قطعیت‌ سیستماتیک برای مقادیر اندازه‌گیری شده بهتر از 8 درصد تخمین زده شد. نتیجه بدست آمده در این مطالعه با تنها داده‌ تجربی موجود در نشریه‌ها مقایسه شد.
کلیدواژه ها
موضوعات