ارائه روش تحلیلی و تصمیم‌گیری برای انجام آزمون دز یونیزان کل در ماموریت‌های فضایی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1137-INC (R2)
نویسندگان
گروه پژوهشی پرتوفرآوری و دزیمتری، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران
چکیده
بقا و عملکرد موفق سامانه‌های فضایی در محیط تابش‌های فضایی بدون در نظر گرفتن ملاحظات تشعشعی امکان پذیر نیست. یکی از وجوه اصلی تمایز طراحی سامانه‌های فضایی با سامانه‌های زمینی وجود پرتوهای زیان‌بار فضایی است. RHA یا تضمین مقاومت تشعشعی، دربرگیرنده تمامی فعالیت‌ها در خصوص فراهم‌آوری ضمانت لازم برای درست کارکردن قطعات الکترونیک بعد از قرارگیری در معرض تابش‌های فضایی است. هدف از انجام این کار ارائه روشی برای تحلیل داده‌های حاصل از مقادیر پارامترهای آسیب پرتویی TID برای قرارگیری فن‌آوری‌های حساس به تابش در مأموریت‌های فضایی است. در نهایت بر مبنای تحلیل انجام شده، تصمیمات لازم جهت انجام و یا عدم انجام آزمون TID اتخاذ می‌شود. نتایج بررسی نشان می‌دهد که با توجه به سطح آستانه تحملی قطعات و مقایسه با سطحی که در ماموریت وجود دارد و توجه به حاشیه تشعشعی، توجه به داده‌های قبلی حساسیت تشعشعی قطعات، فرآیند دیفیوژن و هم چنین تاریخ کدگذاری ویفر، می‌توان در مورد انجام آزمون تصمیم‌گیری به عمل آورد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش بازه زمانی ماموریت و احتمال قرارگیری بیشتر در معرض تشعشعات،TID زیادتر شده و بنابراین الزام انجام آزمون تشدید می‌شود. هم‌چنین در ضخامت‌های کمتر سازه؛ احتمال آسیب بیشتر بوده و بنابراین جهت بررسی تحمل قطعه باید آزمون انجام شود.
کلیدواژه ها
موضوعات