ایجاد مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در موز با استفاده از پرتوگاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1136-INC
نویسندگان
1گروه پژوهشی اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
2رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته ای
3گروه اصلاح پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای
چکیده
موز یکی از محصولات مهم کشاورزی است که متعلق به جنس Musa بوده و دارای گونه‌های بسیاری شامل انواع دیپلوئید، تری پلوئید و تترا پلوئید است. تولید موز توسط عوامل بیماری‌زای قارچی و ویروسی تهدید می‌شود. یکی از مهمترین تهدیدات که تولید موز با آن مواجه است بیماری پرمردگی فوزاریومی می‌باشد. به دلیل تولید مثل رویشی موز، القا جهش مطمئن‌ترین روش جهت اصلاح و توسعه ارقام جدید در این گیاه می‌باشد. به منظور ایجاد مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی از تلفیق روش ریز ازدیادی و پرتوتابی با اشعه گاما استفاده شد.پس از تعیین دز مناسب، دز 35 گری پرتوگاما برای القا جهش در موز کاوندیش استفاده شد. 1000 مریستم انتهایی با دز 35 گری پرتو گاما پرتودهی شدند. به منظور حذف شیمر سه بار واکشت انجام گرفت. گیاهچه‌های پرتوتابی شده در شرایط درون شیشه‌ای با عامل زنده بیماری تلقیح و گزینش و ارزیابی موتانت‌های مقاوم انجام گرفت. 5000 گیاهچه پرتوتابی شده ارزیابی و 10 موتانت مقاوم به بیماری به دست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات