بررسی میزان غلظت و دز حاصل از مواد رادیو اکتیو ناشی از نیروگاه اتمی متسامور ارمنستان در عملکرد عادی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1134-INC (R3)
نویسندگان
1گروه فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
2گروه هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
نیروگاه اتمی متسامور بنا به گزارش کنفرانس انرژی اتمی ارمنستان در سال 2010از زمان راه اندازی دوباره راکتور مقداری عناصر پرتوزا در عملکرد عادی منتشر می کند. از مهم ترین عناصر منتشر شده در این نیروگاه، می توان به 131I ،137Csو 90Srاشاره کرد. هسته پرتوزای ناشی از رآکتور، تحت شرایط جوی مساعد صد ها یا هزاران کیلومتر را آلوده می کنند. در این پروژه با استفاده از اطلاعات موجود در رابطه با غلظت و سهم انتشار عناصر پرتوزای خاص، به دنبال بررسی اثرات این مواد در کشور ایران هستیم. در همین راستا با استفاده از نرم افزار HYSPLIT به شبیه سازی پخش جوی عناصر پرتوزا در ارتفاع 0متر( برای ته نشست عناصر پرتوزا) از سطح زمین می پردازیم.
برای اجرای شبیه سازی، از بین سال های 1995تا 2010سال هایی که بیشترین و کمترین مقدار انتشار را داشتند انتخاب کرده و فصل زمستان(به علت تنوع بالای شرایط آب و هوایی) را به عنوان بازه زمانی انتشار در نظر می گیریم. در نهایت نرخ دز منتشر شده و غلظت سزیم در مناطق ایران مشاهده خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات