پخش اتمسفری عناصر رادیواکتیو از راکتور متسامور در عملکرد عادی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1133-INC
نویسندگان
1گروه فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
2گروه فیزیک هسته ای،دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
چکیده
مهم ترین مسیر انتشار آلاینده های خارج شده از راکتورهای هسته ای در عملکرد عادی، جو زمین می باشد. هدف از این مطالعه تعیین مناطق محتمل خطر و مناسب برای بررسی اثرات منفی راکتور بر روی محیط زیست می باشد. این کار با روی هم انداختن مسیر حرکت آلودگی و نقاط نشست مواد پرتوزای خارج شده از دودکش راکتور توسط سیستم تهویـه امکان پذیر است. بدین منظور در این شبیه سازی، پخش جوی عناصر رادیواکتیو با یک روش متفاوت با استفاده از مدل ترجکتوری ـ فرکونسی در دوره 25 ساله ( از زمان راه اندازی دوباره راکتور تاکنون) با نرم افزار HYSPLIT انجام شده است. در محاسبات با توجه به بازه های زمانی از داده های هواشناسی NOAA (Reanalysis) استفاده شد.در نتیجه، در صورت نشت راکتور در عملکرد عادی، بخش شمال غربی کشور ایران در تمامی شرایط جزء محتمل ترین نقاط نشست آلودگی بوده و به احتمال زیاد در صورت نمونه برداری از این مناطق آثاری از عناصر رادیو اکتیو مشاهده خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات