بررسی تغییرات رکتوم و اثر حضور بالن روی توزیع دز در پروتون تراپی سرطان پروستات

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1132-INC (R2)
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته‌ای ، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری‌ پیشرفته، کد پستی: ۷۶۳۱۸۱۸۳۵۶ ، کرمان- ایران
21- گروه مهندسی هسته‌ای ، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری‌ پیشرفته، کد پستی: ۷۶۳۱۸۱۸۳۵۶ ، کرمان- ایران
چکیده
یکی از مهمترین چالشهای پروتون تراپی سرطان پروستات، تعیین مکان دقیق حجم تومور و تحویل دز تجویز شده روی آن می باشد درحالیکه بافتهای سالم اطراف حداقل دز را دریافت کنند. در این تحقیق، به بررسی اثر پر و خالی بودن رکتوم و همچنین حضور بالن روی توزیع دز تومور پروستات و ارگانهای اطراف پرداخته شده است. برای این کار یک فرایند شبیه سازی در 5 مرحله با دو قطر متفاوت رکتوم و همچنین حضور بالن توسط کد فلوکا انجام گرفته است. با توجه به نتایج این کار در می یابیم که کمترین دز دریافتی به رکتوم زمانی است که از بالن با ماده داخلی آب استفاده شده است. همچنین بیشترین دز دریافتی رکتوم در حالت بدون اعمال بالن می باشد که مقدار آن 81 میکروگری می باشد. در شبیه سازی با تغییر قطر از 5 به 3/5 سانتیمتر در می یابیم با توجه به افزایش حجم بالن دز دریافتی رکتوم نیز افزایش می یابد که بیشترین دز در حالتی است که از بالن با هوا استفاده کرده ایم و مقدار آن 125 میکروگری می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات