بررسی گرمایش پلاسمای نسبیتی چند یونی با استفاده از شبیه‌سازی ذره‌ای دوبعدی پلاسما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1131-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در این مقاله، با استفاده از شبیه‌سازی ذره‌ای دوبعدی پلاسما، به بررسی گرمایش پلاسما در اثر پدیده شکست موج در پلاسمای چند یونی پرداخته‌ایم. با عبور پالس لیزری از پلاسما، در اثر نیروی پاندرمتیو لیزری، نوسانات الکترونی در پشت پالس لیزری و در راستای طولی برانگیخته می‌شوند. انرژی لیزر از طریق برهم‌کنش ذرات پلاسما با این نوسانات، به محیط پلاسما انتقال داده می‌شود و موجب گرمایش پلاسما میگردد. با گذشت زمان، نوسانات طولی ایجاد شده در دامنه خود دچار شکست شده و بیش‌ترین گرمایش پلاسما اتفاق می‌افتد. پلاسمای در نظر گرفته ‌شده در این مقاله شامل الکترون، پوزیترون، و یون سنگین می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد با افزایش نسبت چگالی یون سنگین به الکترون، زمان شکست موج به تعویق افتاده و موج برانگیخته شده برای مدت زمان طولانی‌تری شکل نوسانی و منظم خود را حفظ می‌کند. این نتایج، در بررسی گرمایش پلاسما برای انجام واکنش‌های گداخت هسته‌ای حائز اهمیت می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات